Primer Cicle d’Educació Infantil

L’ambient preparat

PE 1r ambient preparat

El Montessori Palau Montgrí té una aula de 45 m2 per als alumnes més petits i fins que tenen 2 anys i mig, i una aula de 100 m2 a partir de l’any i mig, amb el seu entorn natural exterior, equipada amb uns materials a la mida del nen, disposats amb un ordre concret i precís, i amb un disseny que desperta el seu interès i sensibilitat. Aquest ambient és semblant al d’una llar. Les aules inclouen tot el material de la Pedagogia Montessori. Les oportunitats de moviment dins l’aula van dirigides a un refinament, que servirà per a l’adquisició dels conceptes abstractes del coneixement de l’entorn i de totes les altres àrees del currículum.

El rol de l’adult

El rol de l’adult és guiar al nen. Per poder realitzar aquesta tasca amb tota la complexitat que això comporta, el primer que ha de fer l’adult és formar-se, tant des del punt de vista tècnic com personal. Un altre rol del Guia és dissenyar i preparar l’ambient més adequat per a l’etapa de desenvolupament i crear un vincle entre el nen i l’ambient i el nen i el grup, tot promovent la iniciativa, l’autonomia, la creativitat i la responsabilitat individual i social. Dins aquest ambient, qualsevol adult ha d’actuar com a model a seguir pel nen, tenint present tots els detalls, ja que el nen l’imitarà. A través de l’observació, el Guia descobrirà les necessitats individuals i els interessos tant culturals com psicològics, atenent les tendències humanes i les característiques psicològiques d’aquesta edat. La informació recollida li serveix per planificar les presentacions més adequades en cada moment i amb quin grups de nens o nenes les realitzarà, per tal de guiar el nen cap al seu desenvolupament complet.

PE 1r el rol de l'adult

El treball del nen

L’alumne construeix connexions neuronals al seu cervell a través de la realització i repetició dels materials presentats i de la seva exploració sensorial, que li permetran expressar les tendències humanes per a la seva autoconstrucció tan psíquica com física. És l’etapa de la creació de la persona. Els nens i nenes escullen els treballs i la guia els assisteix en allò que ells no saben realitzar. A Primer Cicle d’Educació Infantil el nen pot treballar amb un material encara que la guia no li hagi presentat. Les activitats en grup apareixen de manera espontània en activitats de llenguatge, cant, activitat física, jocs o danses, entre molts d’altres.

PE 1r treball principal del nen

El currículum i les seves ampliacions

En aquesta etapa el currículum, és a dir, allò que han d’aprendre els nens, es basa en unes àrees dissenyades a partir de les característiques psicològiques i períodes sensitius dels nens menors de dos anys i mig, que són el desenvolupament del moviment, com a base del desenvolupament neuro-senso-psicomotriu, és a dir, el desenvolupament neuronal i el desenvolupament del llenguatge.

A l’etapa de 0-3 o Llar d’infants, a partir de la Pedagogia i dels materials Montessori reconeguts s’atén individualment a cada alumne, permetent el desenvolupament de les seves potencialitats, atenent els seus períodes sensitius i desenvolupant l’autonomia personal. Durant tota la jornada escolar es treballen específicament les intel·ligències múltiples, aconseguint una estimulació primerenca i el treball de tres llengües: català, castellà i anglès amb professors natius.

L’àrea de vida pràctica

L’àrea de vida pràctica es treballa a partir d’uns materials que el nen pot trobar a la vida real amb la finalitat d’ajudar-lo en la seva adaptació a l’aula. Al mateix temps li proporciona un augment de la seva autonomia personal i una riquesa de situacions en les quals el nen ha de solucionar problemes i dificultats per si mateix. El disseny dels materials i de les presentacions està pensat per, a més d’adquirir l’aprenentatge específic d’una tasca de la vida quotidiana, per al desenvolupament del moviment, implicant la motricitat tan fina com gruixuda. Per aquests motius, és una àrea imprescindible pel desenvolupament de la intel·ligència.

Dins d’aquesta àrea, té especial importància la cuina per la seva exigència i pel control d’error. El treball en aquesta àrea va encaminat al desenvolupament de les funcions executives, bàsiques per l’aprenentatge.

També s’inclou en aquesta àrea la psicomotricitat i l’activitat física ja que la Pedagogia Montessori considera la llibertat de moviment com la gran base del desenvolupament. En el Montessori-Palau Montgrí enriquim aquest programa amb un programa que treballa l’organització neuro-senso-psicomotriu. L’objectiu és construir una bona organització cerebral a base dels exercicis físics per agilitzar les connexions neurològiques. El programa contempla tots els àmbits de la motricitat natural de l’etapa evolutiva i inclou contacte regular amb la naturalesa.

La importància que donem al moviment és reconeguda com a base del desenvolupament pels millors neurocientífics. Així es procura oferir al nen una gran riquesa en el moviment que implica la psicomotricitat grossa, caminar, córrer, saltar, jugar amb pilotes o amb objectes variats, grimpar, braquejar i en el que implica la psicomotricitat fina.

L’àrea de llenguatge

El nen es troba en el període sensitiu de l’adquisició del llenguatge, per això exposem als nens a les experiències de les tres llengües: català, castellà i anglès. El treball bàsic en les tres llengües és l’enriquiment de vocabulari, l’estimulació auditiva i la consciència fonològica tot encaminat al desenvolupament de la comunicació verbal. A més, proporcionem una estimulació auditiva amb altres llengües per ajudar en el desenvolupament de la consciència fonològica. El llenguatge musical, que també forma part d’aquesta àrea, es treballa amb experiències amb diferents instruments, ritmes, etc. I amb un programa d’audició que fa un recorregut per tota la història de la música. El llenguatge matemàtic es treballa integrat amb l’àrea de vida pràctica i amb les experiències sensorials. Dins l’àrea del llenguatge, també s’inclou l’estimulació intel·lectual basada en la filosofia dels Drs. Glenn Doman i Carl H. Delacato.

L’àrea sensorial

L’objectiu principal és l’estimulació dels sentits i la identificació de les diferents sensacions, per això s’inicia amb experiències sensorials riques i variades que s’aprofundiran i refinaran en el Segon Cicle d’Infantil.

Desenvolupament personal: emocional i afectiu

Si bé el desenvolupament personal no és una àrea pròpiament dita, la Pedagogia Montessori permet que cada nen es desenvolupi en tota la seva globalitat, contemplant elements tant cognitius com psicològics. La metodologia de treball i l’estructura de funcionament a l’aula, permeten que els nens creixin en un ambient que els potenciarà l’autonomia personal i per tant, l’autoestima i la iniciativa, l’autoconsciència emocional per poder anar evolucionant en desenvolupament maduratiu general. Per això, dins del propi currículum els nens realitzen activitats tant de vocabulari com d’autoconsciència emocional per iniciar el procés del seu coneixement i aplicació en la pròpia vida.

Segon Cicle d’Educació Infantil

L’ambient preparat

PE 2n ambient preparat

El Montessori Palau Montgrí té una aula de 100 m2 a partir dels 2 anys i mig i fins als 6 anys amb el seu entorn natural exterior, equipada amb uns materials a la mida del nen, disposats amb un ordre concret i precís, i amb un disseny que desperta el seu interès i sensibilitat. Aquest ambient és semblant al d’una llar. Les aules inclouen tot el material de la Pedagogia Montessori.

Les oportunitats de moviment dins l’aula van dirigides a un refinament, que servirà per a l’adquisició dels conceptes abstractes del coneixement de l’entorn i de totes les altres àrees del currículum.

El rol de l’adult

El rol de l’adult és guiar al nen. Per poder realitzar aquesta tasca amb tota la complexitat que això comporta, el primer que ha de fer l’adult és formar-se, tant des del punt de vista tècnic com personal. Un altre rol del Guia és dissenyar i preparar l’ambient més adequat per a l’etapa de desenvolupament i crear un vincle entre el nen i l’ambient i el nen i el grup, tot promovent la iniciativa, l’autonomia, la creativitat i la responsabilitat individual i social. Dins aquest ambient, qualsevol adult ha d’actuar com a model a seguir pel nen, tenint present tots els detalls, ja que el nen l’imitarà. A través de l’observació, el Guia descobrirà les necessitats individuals i els interessos tant culturals com psicològics, atenent les tendències humanes i les característiques psicològiques d’aquesta edat. La informació recollida li serveix per planificar les presentacions més adequades en cada moment i amb quin grups de nens o nenes les realitzarà, per tal de guiar el nen cap al seu desenvolupament complet.

PE 2n rol de l'adult

El treball principal del nen

PE 2n treball principal del nen

L’alumne construeix connexions neuronals al seu cervell a través de l’elecció del treball i la realització i repetició amb els materials presentats i de la seva exploració sensorial, que li permetran expressar les tendències humanes per a la seva autoconstrucció tan psíquica com física. És l’etapa de la creació de la persona. Cal tenir present que el nen està en l’etapa del desenvolupament del jo, per això els primers anys els treballs i les presentacions són bàsicament individuals. Les àrees de llengua, matemàtiques i coneixement sí que tenen presentacions que es realitzen en grups reduïts.

El currículum i les seves ampliacions

En aquesta etapa el currículum, és a dir, allò que han d’aprendre els nens, es basa en unes àrees dissenyades a partir de les característiques psicològiques i períodes sensitius dels nens de dos anys i mig a sis anys. En aquesta etapa es treballa l’Àrea de vida pràctica, l’Àrea sensorial, l’Àrea de llenguatge, l’Àrea d’extensions del llenguatge, l’Àrea de Matemàtiques i l’Àrea de desenvolupament personal, emocional i afectiu.

L’Àrea de Vida pràctica

Cal entendre-la com l’àrea d’adaptació, de coneixement de l’estructura i funcionament, per tal de desenvolupar i perfeccionar les tasques de la vida quotidiana que determinaran l’autonomia personal i la iniciativa de la resta de les àrees. Amb l’estructura de l’aula, l’àrea de vida pràctica permet als nens oportunitats pel desenvolupament social i la comunicació perquè incideix en la gràcia i cortesia i també en el sentit del servei a la comunitat i de responsabilitat individual i social. Aquesta àrea també influeix en el desenvolupament de la capacitat de superar reptes i resoldre problemes pràctics. També té com a finalitat indirecta la preparació per a la lectura, l’escriptura, la lògica i les matemàtiques. Part de l’expressió artística també es pot considerar vida pràctica pels seus aspectes de la cura de la persona.

Programa d’activitat física per a l’organització neuro-senso-psicomotriu

L’àrea de vida pràctica, en el capítol de cura de la persona, inclou l’àrea d’activitat física o psicomotricitat que està orientada al desenvolupament neurosensorial i del moviment. L’objectiu és construir una bona organització cerebral a base d’exercicis físics per agilitzar les connexions neurològiques. Aquesta àrea es treballa diàriament i amb grups reduïts per edats.

L’Àrea Sensorial

Els nens d’aquestes edats estan en el període sensitiu de refinament dels sentits i, per això, es proporciona als alumnes una sèrie d’experiències sensorials que els permeten atendre aquest particular interès i habilitat. A partir d’aquest treball, el nen pot construir una organització mental i unes imatges mentals de conceptes abstractes que li permetran, d’una banda, desenvolupar la capacitat d’observació de l’entorn i l’habilitat per a l’experimentació i l’anàlisi científica, a més de treballar el desenvolupament mental amb el que desenvoluparan la seva intel·ligència. Per altra banda, constituirà una preparació indirecta pera la geometria, l’aritmètica i el desenvolupament i precisió del llenguatge.

L’àrea de llenguatge

A més de ser una continuïtat respecte a tot allò referent a la millora de la comunicació, a mesura que el nen va madurant el seu interès comunicatiu s’amplia cap a l’escriptura i la lectura. Així en aquest cicle, s’inicia als nens en aquestes habilitats instrumentals bàsiques pels seus futurs aprenentatges. I amb la finalitat de millorar en la seva comunicació oral i escrita se li presenten continguts de l’àrea de gramàtica com son les funcions de la paraula i l’anàlisi de la oració.

L’aprenentatge de la llengua anglesa es treballa amb un assistent de parla anglesa, que es comunica amb els nens utilitzant aquesta llengua. Aquest assistent acompanya el grup al menjador i a la hora del berenar i dirigeix les sessions d’educació física i les audicions. El treball de l’anglès s’inicia amb les mateixes activitats amb les quals treballen la llengua materna i se centra en el treball oral i l’enriquiment del vocabulari. En el nostre cas utilitzem la guia del vocabulari dels exàmens del Young Learners de Cambridge amb la metodologia de nomenclatures de Montessori. EL treball de nomenclatures classificades es realitza en les tres llengües; català, castellà i anglès. El pròxim curs realitzarem activitats per potenciar el llenguatge oral en anglès.

L’àrea d’Extensions del llenguatge

Una part important del vocabulari del nen serà l’específic de les àrees de coneixement. Així es presenten continguts i conceptes de les àrees de geologia, botànica, geografia, i de les ciències en general per apropar el mon al propi nen i obrir-li la ment en tots els camps de coneixement. A més en aquesta àrea també trobarem altres llenguatges com l’artístic, tant el llenguatge plàstic com el musical. El nen s’inicia en la lectoescriptura amb la seva llengua materna o en el cas de no ser possible amb la llengua escollida pels pares. A l’àrea de llengua anglesa es treballa la preparació per la lectura global, l’enriquiment de vocabulari i aquest curs iniciarem l’estimulació del llenguatge oral.

L’àrea sensorial

Els nens d’aquestes edats estan en el període sensitiu de refinament dels sentits i, per això, es proporciona als alumnes una sèrie d’experiències sensorials que els permeten atendre aquest particular interès i habilitat. A partir d’aquest treball, el nen pot construir una organització mental i unes imatges mentals de conceptes abstractes que li permetran, d’una banda, desenvolupar la capacitat d’observació de l’entorn i l’habilitat per a l’experimentació i l’anàlisi científica, a més de treballar el desenvolupament mental amb el que desenvoluparan la seva intel·ligència. Per altra banda, constituirà una preparació indirecta pera la geometria, l’aritmètica i el desenvolupament i precisió del llenguatge.

L’àrea de Matemàtiques

Una part important del vocabulari del nen serà l’específic de les àrees de coneixement. Així es presenten continguts i conceptes de les àrees de geologia, botànica, geografia, i de les ciències en general per apropar el mon al propi nen i obrir-li la ment en tots els camps de coneixement. A més en aquesta àrea també trobarem altres llenguatges com l’artístic, tant el llenguatge plàstic com el musical. El nen s’inicia en la lectoescriptura amb la seva llengua materna o en el cas de no ser possible amb la llengua escollida pels pares. A l’àrea de llengua anglesa es treballa la preparació per la lectura global, l’enriquiment de vocabulari i aquest curs iniciarem l’estimulació del llenguatge oral.